Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2012

forestmoon
A zawsze tak jest, że miłość nie zna swej głębi aż do momentu rozstania...
— Kahill Gibran, 'Prorok'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viacytaty cytaty
forestmoon
Nigdy nie czekaj do jutra, by powiedzieć komuś, że go kochasz. Uczyń to dzisiaj. Nie myśl: "Moja mama, moje dzieci, moja żona lub mąż doskonale o tym wiedzą". Miłość to życie. Istnieje kraina umarłych i kraina żywych. Tym, co je różni, jest miłość.

— Bruno Ferrero
Reposted fromtacisza tacisza viapolyphonicsoul polyphonicsoul

November 23 2012

forestmoon

Czuję się, jakbym próbował oddychać pod wodą. Jakbym wspinał się i upadał cały czas 

Złapiesz mnie za rękę?
— Kris Allen
Reposted fromriseme riseme viacytaty cytaty

November 20 2012

forestmoon
5205 4d42 500
Paris
Reposted from100suns 100suns viawishyouwerehere wishyouwerehere
forestmoon
Dopomóż mi, Boże, żebym się dzisiaj nie wpakował w jakąś historię, która mnie raczej nie obchodzi.
— Edward Stachura
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viadzony dzony

November 18 2012

forestmoon
2155 5e1c 500
Reposted frommsto msto viahajskul hajskul
forestmoon
forestmoon
forestmoon
Tamten nie może jej kochać tak jak on, nie może jej wielbić w taki sposób, nie jest w stanie dostrzec jej wdzięcznych ruchów ani tych szczególnych znaczków na jej twarzy. Jakby to tylko jemu było dane widzieć prawdziwy kolor jej oczu i poznawać smak jej pocałunków.
— "Trzy metry nad niebem" (Federico Moccia)
Reposted fromperseweracje perseweracje viacytaty cytaty
forestmoon
forestmoon
7965 405e 500
Reposted fromprzypadkowa przypadkowa viaharmony harmony
forestmoon
Wiesz, jak tak myślę, że prędzej czy później nadszedłby taki moment, że już nigdy więcej byśmy się nie spotkali.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty

November 11 2012

forestmoon
Reposted fromheima heima viarevalie revalie

November 10 2012

forestmoon
forestmoon
Reposted fromtwice twice

November 03 2012

forestmoon
forestmoon
5716 a78e
Reposted fromIlosemysenses Ilosemysenses viajunonis junonis
forestmoon
8410 5741

November 02 2012

forestmoon
Reposted fromcouples couples viashakeme shakeme

October 31 2012

2999 5c7a 500
Reposted fromsmc smc viadrunkwhipster drunkwhipster
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl